product-img-1
กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
< ย้อนกลับ

เศษลวดทองแดง

เราสามารถจัดหาและส่งมอบ เศษลวดทองแดงเกรดต่างๆ ที่ได้รับ มาตรฐาน ISRI: Institute of Scrap Recycling Industries ให้ท่านตามความต้องการ

เศษอะลูมิเนียม

เศษอะลูมิเนียม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ อะลูมิเนียมหนาและ อะลูมิเนียมบาง สินค้าของเราปราศจากการปนเปื้อนของเหล็ก พลาสติก แก้ว ขยะ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เรามีสินค้าที่มีคุณภาพหลายระดับให้เลือกตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละงาน