SCG International Wins CSR DIW Continuous Award 2023
Published On: ตุลาคม 9, 2023

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดย นายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Supply Chain Director และนางวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager คว้ารางวัล CSR DIW CONTINUOUS 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการเกษตรและท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง (ชุมชนวัดบันได) โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง และโครงการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ ตอกย้ำการดำเนินงานของโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีนายณัฏฐพงษ์
จุลาเกตุโพธิชัย ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัล Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works หรือ CSR-DIW Continuous คือ 7 มาตรฐานความรับผิดชอบและ 9 แนวทางปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกัน
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

SCG International นำหลักการ ESG (Environmental, social, and corporate governance) เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ ในปีนี้โรงงานภายใต้การดำเนินงานของ SCG International จำนวน 2 โรงงาน ผ่านโครงการ “SCG CSR In process” ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณโดยรอบ ได้แก่

1. โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการเกษตรและท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง(ชุมชนวัดบันได)

2. โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง

3. โครงการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ

SCG International ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังคงมุ่งพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป