Site icon SCG International

SCG International คว้ารางวัล CSR DIW CONTINUOUS 2023 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

SCG International Wins CSR DIW Continuous Award 2023

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดย นายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Supply Chain Director และนางวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager คว้ารางวัล CSR DIW CONTINUOUS 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการเกษตรและท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง (ชุมชนวัดบันได) โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง และโครงการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ ตอกย้ำการดำเนินงานของโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีนายณัฏฐพงษ์
จุลาเกตุโพธิชัย ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัล Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works หรือ CSR-DIW Continuous คือ 7 มาตรฐานความรับผิดชอบและ 9 แนวทางปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกัน
กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

SCG International นำหลักการ ESG (Environmental, social, and corporate governance) เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ ในปีนี้โรงงานภายใต้การดำเนินงานของ SCG International จำนวน 2 โรงงาน ผ่านโครงการ “SCG CSR In process” ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณโดยรอบ ได้แก่

1. โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการเกษตรและท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง(ชุมชนวัดบันได)

2. โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง

3. โครงการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ

SCG International ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังคงมุ่งพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

Exit mobile version