scg-international-green-industry-award-2023
Published On: กันยายน 6, 2023

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดยนายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Supply Chain Director และนางวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager คว้า 2 รางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต และนายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบาย แผนงานและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

รางวัลที่ 1 รางวัลอุตสหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 คือ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) รางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของทุกคนในองค์กรให้มีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน (Corporate Social Responsibility – CSR) การใช้น้ำหมุนเวียนในโรงงานเพื่อลดการใช้น้ำและการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน ซึ่งการดำเนินงานนี้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 25% ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จำนวน 26,693.28 kgCO2e/หน่วย ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023

รางวัลที่ 2 รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ใช้หลักจริยธรรม มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง รวมถึงให้ความสำคัญกับชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสังคมสู่ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านการดำเนินงาน อาทิเช่น โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการเกษตร อำเภอนครหลวง (ชุมชนวัดบันได) เป็นโครงการที่ร่วมกันปรับพื้นที่รกร้างเพื่อให้ชุมชนปลูกนาข้าว และพัฒนาระบบจัดเก็บน้ำ รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตรให้แก่ชุมชนให้สามารถทำการเกษตรและนำผลผลิตสร้างรายได้สู่ครัวเรือน โครงการวิสาหกิจชุมชน ชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกผัก ระบบไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนวัดบ้านดาบ

การได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และบุคคลากรทุกภาคส่วนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งในระดับโรงงานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการควบคู่ไปกับพัฒนาธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน