Complete sourcing solutions work for construction businesses
Published On: กรกฎาคม 25, 2023

เมื่อ ‘ความยั่งยืน’ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทรนด์ แต่กลายเป็นนโยบายหลักที่องค์กรระดับสากลเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญ สังเกตได้จากแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ต้องรับบทหนักเป็นพิเศษ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย ๆ เป้าหมายของ SDGs มากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจผู้รับเหมาสามารถเรียนรู้แนวทางในการรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการนำระบบ ‘การจัดซื้ออย่างยั่งยืน’ มาปรับใช้ ซึ่งเป็นโซลูชันที่จะเข้ามาสร้างความสมดุลในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในระดับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งยังจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยื่นด้วยเช่นกัน

ภาวะหยุดชะงักของธุรกิจ สู่แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายไปทั่วโลก จนสร้างผลกระทบต่อการทำธุรกิจแทบจะทุกประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งจากผลสำรวจของ iseekplant เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเผชิญกับปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการทำงานหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การหยุดชะงักของซัพพลายเชน ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงการเกิดความผันผวนของราคาวัสดุ

ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเจอกับการขาดแคลนวัสดุและนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง จนทำให้หลาย ๆ โครงการต้องเผชิญหน้ากับความล่าช้าต่อการดำเนินงาน หรือร้ายแรงถึงขั้นต้องหยุดการก่อสร้างในที่สุด

การจัดซื้ออย่างยั่งยืน ตัวเปลี่ยนเกมที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจก่อสร้าง

หากจะกล่าวว่าประโยชน์ของการจัดซื้ออย่างยั่งยืนที่มีต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นมีอยู่หลากหลายประการ เนื่องจากเป็นระบบการจัดซื้อที่ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เพราะกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ สินค้า หรือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มผลกำไร รวมถึงสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การจัดซื้ออย่างยั่งยืนถูกนำมาปรับใช้กับธุรกิจก่อสร้าง ผ่านกลยุทธ์ Global Sourcing จนกลายเป็นอาวุธสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพราะสามารถนำมาใช้ในการแสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายภายใต้ราคาที่สามารถกำหนดได้ และเมื่อนำมาปรับใช้แล้ว ผู้ประกอบการยังจะได้รับประโยชน์ของ Global Sourcing ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในหลากหลายด้าน ดังนี้

Complete sourcing solutions benefit construction businesses
  • เข้าถึงวัสดุและทรัพยากรจากแหล่งผลิตที่หลากหลาย — ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดหาวัสดุและทรัพยากรจากทั่วโลกด้วยโซลูชัน Global Sourcing ที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย เปิดโอกาสการเข้าถึงวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพในราคาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่ตอบสนองต่อนโยบายการก่อสร้างอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มโอกาสด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ผลักดันให้โตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประหยัดต้นทุนวัสดุและทรัพยากร เพิ่มผลกำไรที่ยั่งยืน — จากการจัดซื้ออย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Global Sourcing ทำให้บริษัทก่อสร้างสามารถลดต้นทุนได้โดยการใช้ประโยชน์จากโซลูชันและวัสดุที่ลดลงในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยการเลือกซัพพลายเออร์อย่างรอบคอบ พร้อมทำการเจรจาเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างสูงสุด เพียงเท่านี้บริษัทก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินทุนได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องแลกกับการลดคุณภาพของสินค้า
  • ลดความเสี่ยงและสร้างความต่อเนื่องให้กับการดำเนินธุรกิจ — ปิดประตูความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจหยุดชะงัก จากสาเหตุการขาดแคลนด้านทรัพยากรและวัสดุที่จำเป็นต่อการก่อสร้าง อันเกิดมาจากปัญหาด้านการผลิตและการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง หรือโรคระบาด ซึ่งถ้าองค์กรได้ทำการติดต่อกับซัพพลายเออร์จากทั่วโลก ก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอจากแหล่งจัดซื้อสินค้าเพียงแหล่งเดียวอีกต่อไป
  • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม — แนวทางการจัดหาสินค้าจากทั่วโลกที่ยั่งยืนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกขั้นตอนการจัดซื้ออย่างยั่งยืนจะเป็นไปตามข้อพิจารณา โดยควรเลือกใช้บริการจากซัพพลายเออร์ที่มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน ที่พร้อมช่วยผลักดันให้เกิดการจัดหาสินค้าและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น งานวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลด Carbon Footprint ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและมลภาวะได้ในระยะยาว

ธุรกิจก่อสร้าง ช่วยต่อยอดด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

อย่างที่บอกไปว่า ‘การจัดซื้ออย่างยั่งยืน’ เป็นโซลูชันที่สามารถช่วยสร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมและสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการก่อสร้างอย่าง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินอาคารสีเขียวที่ถูกพัฒนาโดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) ในสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวความคิดหลักที่ต้องการจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงการก่อสร้างและระหว่างการใช้งานอาคาร รวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างให้ทนทาน ด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งเกณฑ์การประเมินได้ทั้งหมด ดังนี้

  • LEED สำหรับการออกแบบอาคารและการก่อสร้าง (LEED for Building Design & Construction)
  • LEED สำหรับการตกแต่งภายในและการก่อสร้าง (LEED for Interior Design & Construction)
  • LEED สำหรับการจัดการอาคารและบำรุงรักษา (LEED for Building Operations & Maintenance)
  • LEED สำหรับการพัฒนาพื้นที่รอบอาคาร (LEED for Neighborhood Development)
  • LEED สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (LEED for Homes)
  • LEED สำหรับเมืองและชุมชน (LEED for Cities & Communities)

มาตรฐานดังกล่าว ได้กลายมาเป็นตัวการสำคัญที่ส่งแรงกระเพื่อมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างตื่นตัว พร้อมมองหาโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยคัดสรรคุณภาพวัสดุ ตลอดจนการขนส่งให้ตอบสนองต่อแนวทางความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งการใช้บริการ Complete Sourcing Solutions ถือเป็นการช่วยทลายข้อจำกัดด้านการหาวัสดุและสินค้าที่ไม่สามารถหาได้ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าที่ตอบสนองนโยบายความยั่งยืน เนื่องจากยังไม่มีนวัตกรรมการผลิตวัสดุทางเลือกสีเขียวที่ดีมากพอ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้อ ขนส่ง และการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประสานงานร่วมกับบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน ที่มีทั้งประสบการณ์และเครือข่ายที่กว้างขวางในทุกภูมิภาค ก็จะยิ่งช่วยทำให้กลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง สามารถเลือกใช้วัสดุที่ตรงตามมาตรฐาน LEED ได้อย่างหลากหลาย พร้อมตอบสนองต่อนโยบายความยั่งยืนได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

SCG International ผู้ให้บริการ Complete Sourcing Solutions

จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ Global Sourcing มีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้างยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้องค์กรระดับโลกต่างก็ตื่นตัว และหันมาใช้โซลูชันจัดซื้ออย่างยั่งยืนกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยตอบสนองในด้านการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างหลากหลายแล้ว ยังง่ายต่อการจัดหานวัตกรรมสีเขียวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย

ด้วยบริการ Complete Sourcing Solutions โซลูชันการจัดซื้ออย่างยั่งยืนจาก SCG International ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดหาสินค้าคุณภาพจาก Global Brand และแหล่งวัตถุดิบจากทั่วโลก ภายในเวลาที่จำกัด รวมถึงการจำหน่ายและจัดหาสินค้ากลุ่มงานก่อสร้างที่ได้รับเครื่องหมาย Green Choice อย่างปูนงานโครงสร้าง สูตรไฮบริด หลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่ และวัสดุตกแต่งบ้านอีกมากมาย พร้อมรับประกันด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ในด้านการจัดหาสินค้าและการจัดการซัพพลายเชนที่ครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เริ่มปรึกษาเพื่อสร้างโอกาสสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้แล้ววันนี้!