Site icon SCG International

Key Success ของ Siam Kubota ในการขยายตลาดอาเซียน

SCG International's success stories with Kubota

การเติบโตจากธุรกิจในประเทศไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และก้าวสู่การเป็น Global Brand ไม่ใช่เรื่องง่าย ถือเป็นความท้าทายของทุกแบรนด์ เพราะแม้ว่าจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศ ก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ ความท้าทายของการขยายตลาดไปในภูมิภาคจึงไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพของสินค้า แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

Siam Kubota ผู้นำเครื่องจักรกลทางการเกษตร ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยหนึ่งในภูมิภาคที่ทางบริษัทตั้งเป้าหมายเอาไว้ในการขยายตลาด ก็คือ ตลาดอาเซียน โดยได้จับมือกับ SCG International ในการช่วยขยายธุรกิจและก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ

ความท้าทายในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

การก้าวสู่ Global Brand นั้น มีความท้าทายอยู่มากเนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านภาษา ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงความแข็งแกร่งของ Local Brand ที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากกว่าแบรนด์จากต่างประเทศ การจับมือกับพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรที่มีความรู้เรื่องตลาดและกฎระเบียบในท้องถิ่นนั้น ๆ จึงมีความสำคัญ โดยมีความท้าทายที่ต้องเผชิญดังต่อไปนี้

ความเข้าใจลูกค้าและตลาดใหม่อย่างลึกซึ้ง

ทั้งลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) โดยดูว่ามีกลุ่มผู้บริโภคแบบไหน อายุ เพศ การศึกษา และอาชีพเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคว่ามีความต้องการอย่างไรบ้าง

การสรรหาบุคลากรท้องถิ่นที่เข้าใจสินค้าและตลาด

ผู้ประกอบการต้องหาพาร์ทเนอร์และบุคลากรท้องถิ่นที่มีความเข้าใจทั้งเรื่องสินค้าของแบรนด์และตลาดอย่างแท้จริง ทั้งยังมีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงมี Global Presence ในประเทศดังกล่าว

กฎระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่

การร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการตลาดในท้องถิ่นและความแม่นยำในเรื่องกฎระเบียบในพื้นที่ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

แบรนด์จะต้องเข้าใจและรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้ขัดต่อความเชื่อหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่น

กำแพงทางด้านภาษา

การรู้ภาษาท้องถิ่นจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มผู้บริโภค และช่วยให้สามารถติดต่อกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นได้อย่างราบรื่น SCG International เข้าใจถึงความท้าทายในการขยายตลาดต่างประเทศ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยพาร์ทเนอร์บุกตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ Market Expansion Service

ความร่วมมือในการขยายตลาดของ Siam Kubota กับ
SCG International ในตลาดอาเซียน

หากพูดถึงแบรนด์เครื่องจักรกลทางการเกษตรในไทยและเอเชีย แบรนด์ Kubota จะเป็นแบรนด์ที่หลายคนนึกถึงเป็นแบรนด์แรก ๆ โดยเป็นแบรนด์เจ้าตลาดในประเทศไทยที่มี Market Share สูงถึง 70-80% เป้าหมายต่อไปของแบรนด์คือการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม โดยมีสินค้าหลักคือ เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า (Diesel Engine)

ความท้าทายและโอกาส ในการขยายตลาดของ Siam Kubota ในอาเซียน

ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ พยายามขับเคลื่อนแนวทาง Smart Agriculture เพื่อเพิ่มผลผลิต และทุ่นแรงงานในการทำการเกษตร ซึ่งเครื่องจักรกลทางการเกษตรก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และต้นทุน

แนวคิด Smart Agriculture ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรในหลากหลายประเทศ ทั้งที่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรป ที่ใช้แรงงานเพียงไม่กี่คนก็สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ผลดี ทาง Siam Kubota จึงเห็นโอกาสนี้ในการขยายตลาดสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปยังประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Siam Kubota เป็นแบรนด์รถจักรทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จทั้งที่ญี่ปุ่นและในไทย แต่ในประเทศแถบอาเซียน ยังมีความท้าทายที่สำคัญที่ต้องก้าวข้ามผ่าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ลึกรู้จริงในตลาด Local ของแต่ละประเทศ ทั้งการวางระบบบริการหลังการขาย อย่างการซ่อมแซมและความพร้อมของอะไหล่ รวมถึงการขาดดีลเลอร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจท้องถิ่น ที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความราบรื่น

ด้วยเหตุนี้ ทาง Siam Kubota จึงมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดอาเซียน อย่าง SCG International ที่มีประสบการณ์ด้านซัพพลายเชนระหว่างประเทศ (International Sypply Chain) และการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ (Global Market Expansion) มากว่า 40 ปี

SCG International ได้เข้ามาดูแลเรื่อง Marketing and Distribution ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการ End to End Supply Chain โดยมีทีมงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบเชิงลึก และสามารถลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารที่มีความสลับซับซ้อน พร้อมการช่วยจับคู่ธุรกิจ ให้คำปรึกษาและแนะนำการขยายตลาดไปต่างประเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ ช่วยให้ Siam Kubota สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

บริการของ SCG International ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Siam Kubota

“อาเซียน” เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพื้นที่เศรษฐกิจด้านการเกษตรขนาดใหญ่ โดยมีสัดส่วนของ GDP ภาคเกษตรในปี 2022 อยู่ที่ 9.2% เติบโตจากปีก่อน 2.2% และยังเป็นภูมิภาคที่มีเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านคน Siam Kubota จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดเครื่องจักรกลทางการเกษตร จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

ด้วยเหตุนี้ Siam Kubota จึงร่วมมือกับ SCG International ซึ่งมี Global Presence ในประเทศกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมาย รวมถึงมี Local Staff ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยรวบรวม Local Insight และบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ Siam Kubota สามารถขยายตลาดในอาเซียนและกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจในท้ายที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ทำข้อมูลการตลาด (Market Insight) และวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในประเทศนั้น ๆ ผ่าน Local Staff ที่มีความเชี่ยวชาญ

  • สร้างระบบตัวแทนจำหน่ายที่มีคุณภาพ มอบสินค้าและบริการที่น่าเชื่อถือ เพื่อมอบบริการให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง SCG International ได้เข้ามาช่วยจับคู่ธุรกิจกับดีลเลอร์ที่มีคุณภาพในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า และการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ สร้างความยั่งยืนและมูลค่าของแบรนด์ให้มากกว่าราคา รวมถึงช่วย Siam Kubota ควบคุมมาตรฐานการตกแต่งหน้าร้านดีลเลอร์ให้เป็นไปตามที่ Siam Kubota กำหนด ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ และมีความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ

  • ดูแลบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย SCG International ได้เข้ามาช่วย Siam Kubota สร้างระบบบริการหลังการขาย ภายใต้โมเดล 3S คือ Sales ขายสินค้าคุณภาพ Service ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ Spare parts จัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ให้ทันต่อการซ่อมบำรุง เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทันท่วงที

  • ให้บริการจัดการ Supply Chain การตรวจสอบสินค้าและจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศนับว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้สินค้าและอะไหล่ที่มีคุณภาพ SCG International ได้นำประสบการณ์ด้านซัพพลายเชนกว่า 40 ปีมาจัดการกับรอยต่อทั้งหมดให้ราบรื่น เช่น จัดการเอกสารระหว่างประเทศ ความซับซ้อนด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าและอะไหล่ทุกชิ้นจะถูกตรวจสอบและจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

  • ออกแบบฝึกอบรมทีมงานให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ทั้ง SCG International และ Siam Kubota ต่างก็ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า จึงร่วมกันออกแบบแผนการฝึกอบรมทีมงานให้เข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและการใช้งานอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพของการบริการที่ต่อเนื่องยาวนาน

  • ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้แทนจำหน่าย ผ่านโปรแกรมส่งเสริมการขาย ด้วยการดูแลจัดหาสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลสำเร็จของความร่วมมือ สู่ผู้นำในตลาดเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรของอาเซียน

จากการร่วมมือกันระหว่าง Siam Kubota และ SCG International ทำให้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของแบรนด์ Siam Kubota มีชื่อเสียงและได้รับความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพทั้งสินค้าและบริการ สร้างยอดขายให้เติบโตในตลาดอาเซียน

ไม่เพียงแค่ตลาดอาเซียนเท่านั้น ทั้งสองบริษัทยังมีแผนที่จะจับมือกันขยายตลาดในภูมิภาคอื่นของโลก อย่างบังกลาเทศ หรือเคนยา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการด้านสินค้าและบริการด้านเกษตรกรรมสูง โดยทาง SCG International ได้นำเอาความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ด้านการทำธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการ Supply Chain เข้ามาวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้พาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสภาพสินค้า การจัดการด้านโลจิสติกส์และเอกสารที่ซับซ้อน การดูแลด้านการเงินและสินเชื่อกับเครือข่าย Dealer การให้คำแนะนำ (Consult) ด้านการตลาดและ Local Insight รวมถึงให้บริการและเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วผ่านทีมงานในแต่ละประเทศ

SCG International ผู้ให้บริการซัพพลายเชนระหว่างประเทศแบบครบวงจร (End to End Supply Chain Service) ที่มีเครือข่ายทั่วโลก (Global Network) พร้อมด้วยทีม Local Staff ที่มีความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นกว่า 50 ประเทศ ช่วยต่อยอดธุรกิจให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านบริการ Market Expansion Service Provider ช่วยให้มั่นใจว่าจะมีพาร์ทเนอร์มืออาชีพคอยดูแลและให้คำปรึกษา ติดต่อเรา

Exit mobile version