< ย้อนกลับ

SCG International ผนึกกำลังเดินหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงาน CSR

จากนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Town) ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ “Thailand 4.0”

Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works หรือ CSR-DIW คือ 7 มาตรฐานความรับผิดชอบและ 9 แนวทางปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ

ที่ผ่านมาบริษัท SCG International เป็นหนึ่งในบริษัทที่นำหลักการ CSR นี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชนภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วหลากหลายโครงการ และในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้รับรางวัล CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้

รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2564 ได้แก่

SCG บ้านดาบ นำผักคุณภาพสู่ชุมชน

SCG-ผาตูบเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับเหมาด้านแรงงาน

รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS ประจำปี 2564 ได้แก่

SCG ผาตูบ เพาะต้นฟ้าทะลายโจร ต้านภัย COVID-19

ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช SCG ฟาร์มตัวอย่าง หนองงูเห่า

ดาวน์โหลดแผนการดำเนินงาน

***2019