< ย้อนกลับ

SCG International ผนึกกำลังสานต่อความร่วมมือ คว้ารางวัล CSR DIW Continuous ประจำปี 2565

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นำทีมโดย นายสมบูรณ์ รุ้งสีโชติ Stakeholder Management Department Manager คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2565 จากคุณวันชัย พนมชัย อธิการบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบที่ให้ความสำคัญ ตระหนักและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ผ่านการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรม การส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน ผ่าน 4 โครงการ ได้แก่

1. SCG คู่ธุรกิจปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้                        

2. SCG ชุมชนมาบพระจันทร์ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง        

3. SCG ชุมชนวัดบันได ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้          

4. SCG คู่ธุรกิจ สุขภาพดีเราทำได้ 60 วัน

จากแผนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Town) ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สร้างความสมดุลทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

SCG International เล็งเห็นความสำคัญและนำเอา 7 มาตรฐานความรับผิดชอบและ 9 แนวทางปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดขึ้นนี้ ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

***2019