< ย้อนกลับ

SCG International คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory) ในระดับ Silver ประจำปี 2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คุณยงยศ ผลธนาวัฒน์, ASEAN Supply Chain Business Director บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory Plus Social Value : Eco Factory +SV) ในระดับ Silver จากนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการเติมเต็มความยั่งยืนให้แก่พื้นที่และสังคมโดยรอบ ซึ่งโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมนี้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการทำงานเป็นเครือข่ายและขับเคลื่อนแผนโมเดลธุรกิจของพื้นที่และขับเคลื่อนแผนธุรกิจ (Business Model) ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ คุ่อุตสาหกรรม”

โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัท SCG International เข้าร่วมโครงการและสามารถผ่านการตรวจสอบและประเมินได้รับรางวัลในระดับ Silver จากทั้ง 2 โรงงาน คือโรงงานคัดขนาด บ่อโพง และ คลองสะแก อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรางวัลที่ได้รับนั้นแสดงถึงการดำเนินงานที่คำนึงถึงมิติความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน พร้อมที่จะยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

***2019