< ย้อนกลับ

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคู่ธุรกิจและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

นายวิศัลย์ อุเทนสุต,Industrial Supply and Sustainability Division Manager ได้นำคณะคู่ธุรกิจและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงงานคัดขนาดถ่านหิน บ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน

เพื่อยกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและดำเนินการบริการจัดการธุรกิจให้มีความยั่งยืนและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลได้มุ่งมั่นพัฒนาโรงงานคัดขนาดถ่านหิน บ่อโพง เป็นระบบปิด มีมาตรฐานในการกองเก็บสินค้าและจ่ายในคลัง (Warehouse) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

***2019