< ย้อนกลับ

เอสซีจี ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

8 ตุลาคม 2564- จากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ในประเทศไทยขณะนี้ อำเภอ นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งอาคารบ้านเรือน โรงเรียน และสถานประกอบการโดยรอบต่างได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน

เอสซีจี จึงเริ่มภาระกิจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน โดยการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน กว่า 300 หลังคาเรือน โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์จในภาวการณ์ที่คับขันเช่นนี้ได้

***2019