BIG THAILAND : B2B อีมาร์เก็ตเพลส

บิ๊ก ไทยแลนด์ เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบัน จึงได้พัฒนา B2B E-Marketplace เพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจ SMEs สามารถเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ สร้างโอกาสในการค้าได้มากขึ้น

บิ๊กไทยแลนด์-โดย-เอสซีจี-อินเตอร์เนชั่นแนล

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Ralali PTE LTD.
เจ้าของเว็บไซต์ www.ralali.com ซึ่งปัจจุบัน เป็น Online B2B Marketplace
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ “ASEAN B2B Marketplace”
โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์สําหรับประเทศอาเซียน เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถหาแหล่งข้อมูล เติบโต และดําเนินธุรกิจได้ยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการนําร่องที่ประเทศไทย

Benefits for Sellers

สามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้
ด้วยการใช้ต้นทุนที่ต่ำ
คงประสิทธิภาพด้านการทำงาน
ซัพพลายเชนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Benefits for Buyers

สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่าย
และหลากหลาย
มีการดําเนินงานที่โปร่งใส
และได้มาตรฐาน
มีทีมให้คำปรึกษา

ให้การขยายธุรกิจ B2B บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย