Published On: กุมภาพันธ์ 21, 2023-

โลกให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งของโลก SCG International จึงเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน จึงนำหลัก ESG 4Plus หรือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ SCG เข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

.

มุ่ง Net Zero

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2050 เรามีการนำ Digital เข้ามาใช้ให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า ช่วยสร้างมูลค่า ลดต้นทุนและเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ธุรกิจ EV Solutions platform อย่าง Smart Clean Mobility ที่่ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าองค์กรใช้พลังงานสะอาดได้มีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้น ผ่านรูปแบบธุรกิจรถไฟฟ้าที่ครบวงจร

Go Green

พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น Solar Sourcing Business ที่จะช่วยลูกค้ากลุ่มองค์กรหาเทคโนโลยี สินค้า และบริการในการติดตั้งแผงโซลาร์แบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้ renewable energy ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง

Lean เหลื่อมล้ำ

ช่วยเหลือสังคม โดยดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ตลาดต้องการให้แก่พนักงาน รวมถึงให้ความรู้ จัดอบรมและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ต่อยอดความรู้คนในชุมชนสู่การสร้างรายได้ผ่านโครงการ CSR และ CSR DIW Continuous

*CSR Diw คือ คู่มือและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ย้ำร่วมมือ

ตอบโจทย์ความเป็น Trusted International Supply Chain Partner ด้วยการสร้างความร่วมมือที่ดีและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน รวมถึงคู่ธุรกิจระดับประเทศ ทั้งในอาเซียน และระดับโลก ต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

.

ESG 4Plus เป็นเเนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ ESG ของ SCG International ที่จะช่วยให้โลกหลุดพ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) การขาดเเคลนทรัพยากร เเละความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ สร้างความน่าเชื่อถือให้คู่ธุรกิจและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง